كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) دكتر رحمت سخني

دكتر رحمت سخني
[ شناسنامه ]
پزشکي قانوني وبررسي نظريه هاي خودکشي (خودآزاري )Suicide ...... چهارشنبه 89/9/3
پزشکي قانوني وبررسي علل و انواع خشونت عليه زنان ...... پنج شنبه 89/8/27
پزشکي قانوني وروشهاي پيشگيري از شوهرآزاري ...... سه شنبه 89/8/25
پزشکي قانوني و پديده جديد شوهرآزاريhusband beating ...... شنبه 89/8/22
پزشکي قانوني و انواع سوءاستفاده از کودکان و روشهاي پيشگيري ...... شنبه 89/8/22
پزشکي قانوني وعلل انواع تجاوزات جنسي به کودکان ...... جمعه 89/8/21
پزشکي قانوني وبررسي علل آزارقربانيان جنسي ...... پنج شنبه 89/8/20
پزشکي قانوني وروشهاي جلوگيري از مرگ ناگهاني نوزادان ...... دوشنبه 89/8/17
پزشکي قانوني و ازهاق نفس يا مرگ قانوني ...... شنبه 89/8/15
آمينوسنتز در خدمت طب پزشکي قانونيAmniocentesis ...... شنبه 89/8/15
فرارمغزهاي کشوراسلامي مان تا کي ؟ ...... چهارشنبه 88/9/4
کودک آزاري و قانون( 5) ...... پنج شنبه 87/5/10
کودک آزاري و قانون(4) ...... پنج شنبه 87/5/10
کودک آزاري و قانون(3) ...... پنج شنبه 87/5/10
کودک آزاري و قانون(2) ...... پنج شنبه 87/5/10
   1   2   3      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها